Cypraea poraria Linnaeus 1758
porous cowry

family Cypraeidae

Distribution =  
Max size =   ≥ 20mm